Grāmatvedības sistēmas "Zibsnis"
lietošanas noteikumi

"www.zibsnis.lv" (turpmāk tekstā- "Sistēma") ietver programmatūru, ieskaitot visus atjauninājumus un papildinājumus, serveru aprīkojumu un tīklu infrastruktūru, kas ļauj sistēmas lietotājam (turpmāk tekstā- "Lietotājs"), izmatojot internetu, attālināti pieslēgties un izmantot sistēmu, kā arī tiešsaistes un elektronisko dokumentāciju.

Ja nepiekrītat šiem izmantošanas noteikumiem, pārtrauciet reģistrāciju.

1. Sistēmas licence

Sistēmu aizsargā Latvijas Autortiesību likums un starptautiskie autortiesību līgumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma aizsardzības līgumi un likumi. Lietotājam tiek piešķirta sistēmas izmantošanas licence.

2. Autortiesības

Visas īpašuma tiesības un intelektuālā īpašuma izmantošanas tiesības uz Sistēmu pieder SIA "Baltic Estate Agency" (turpmāk tekstā- "Izstrādātājs"). Visas tiesības, ieskaitot intelektuālā īpašuma tiesības uz Sistēmas saturu, kas varētu kļūt pieejams lietojot Sistēmu, pieder Izstrādātājam. Lietotājam netiek piešķirtas tiesības uz šī satura izmantošanu citā veidā, kā tas noteikts šajos Noteikumos.

3. Datu uzglabāšana un drošība

Visi sistēmā reģistrētie Lietotāja personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus. Kļūstot par sistēmas Lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja informācijā norādīto datu apstrādei. Datiem tiek nodrošināta rezerves kopiju veidošana ar regularitāti reizi dienā. Izstrādātājs neuzņemas atbildību par trešo personu nesankcionētu piekļuvi datiem un to tālāko izmantošanu.

4. Tiesības un pienākumi

Sistēmas lietošana un tās atbilstības ir Lietotāja kompetencē. Izstrādātājs pārrauga sistēmas darbību un pēc iespējas ātrāk novērš nekorektu sistēmas darbību, ja tāda radusies. Izstrādātājs apņemas veidot sistēmas uzlabojumus, ja tādi ir nepieciešami. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sistēmā ievadīto informāciju. Izstrādātājs neuzņemas atbildību par trešo personu pakalpojumiem (interneta darbība, elektroapgāde, utt.), kuru rezultātā ir ticis traucēts darbs ar sistēmu. Izstrādātājs nenes atbildību par kļūdām un defektiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, kā arī neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem un nodarīto kaitējumu, kas radies lietojot Sistēmu.

5. Citi noteikumi

Izstrādātājs negarantē, ka Sistēma atbilst Lietotāja vēlmēm un prasībām, ka tā ir bez kļūdām un ir pasargāta no darbības pārtraukumiem. Visi strīdi un domstarpības starp Lietotāju un Izstrādātāju tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā vienošanās nav panākta, jebkurš strīds tiek risināts ceļā, kādu nosaka LR likumdošana.